Disclaimer for www.cinzento.nl

On this page you will find the disclaimer www.cinzento.nl, as made available by T&G Wood International B.V. In this disclaimer, we indicate with what reservations we offer the information on our website to you. 

 

Intellectual property

The use of the information on this site is free as long as you do not copy this information, distribute or use or abuse it in some other way. You can only reuse the information on this website in accordance with the provisions of the mandatory law.

 

Without the express written consent of T&G Wood International B.V. it is not permitted to reuse text, photographs or other materials on this website. The intellectual property is held by T&G Wood International B.V.

 

No guarantee for accuracy 

T&G Wood International B.V. aims to have an up to date website. If, despite these efforts, the information or the contents on this site are incomplete and / or incorrect, we cannot accept responsibility therefore. 

 

The information and / or product offered on this website are without any kind of warranty or claim for correctness. We reserve the right to change these materials to remove or reposition them without notice in advance. T&G Wood International B.V. accepts no liability for any information contained on websites to which we refer via hyperlinks.

 

Alterations

If this disclaimer should alter, you can find the latest version of the disclaimer www.cinzento.nl on this page


Disclaimer voor www.cinzento.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cinzento.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door T&G Wood International BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van T&G Wood International BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij T&G Wood International BV.

 

Geen garantie op juistheid

T&G Wood International BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. T&G Wood International BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cinzento.nl op deze pagina.


Disclaimer für www.cinzento.nl

Auf dieser Seite finden Sie den Disclaimer von www.cinzento.nl, den Ihnen T&G zur Verfügung stellt. In diesem Disclaimer geben wir an, unter welchen Vorbehalten wir Ihnen die Informationen auf unserer Website anbieten.  

 

Geistiges Eigentum 

Die Informationen dieser Website können kostenlos genutzt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht kopieren, verbreiten oder auf andere Art ge- oder missbrauchen. Sie dürfen die Informationen auf dieser Website nur gemäß den zwingenden Rechtsvorschriften wiederverwenden. 

 

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von T&G dürfen Texte, Foto- oder andere auf dieser Website angezeigte Materialien nicht wiederverwendet werden. T&G ist Inhaber des geistigen Eigentums daran.  

 

Keine Garantie auf Korrektheit

T&G ist bemüht, die Website möglichst aktuell zu halten. Sollten trotz dieser Anstrengungen Informationen oder der Inhalt dieser Website unvollständig und/ oder falsch sein, dann haften wir hierfür nicht. 

 

Die auf dieser Website angezeigten Informationen und/ oder Produkte werden Ihnen ohne irgendeine Garantie und/ oder den Anspruch auf Korrektheit angeboten. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Material ohne Vorankündigung zu ändern, zu löschen oder neu einzustellen. T&G haftet nicht für Informationen auf von uns verlinkten Websites.

 

Änderungen 

Wird dieser Disclaimer geändert, dann finden Sie die aktuellste Version des Disclaimers von www.cinzento.nl auf dieser Seite.